علوم و صنایع کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (1989-4) , صفحات (44-48)

عنوان : ( مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد )

نویسندگان: فخری شهیدی , فلاحی، م , فریدون افتخارشاهرودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد

کلمات کلیدی

مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019425,
author = {شهیدی, فخری and فلاحی، م and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1989},
volume = {3},
number = {2},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {44--48},
numpages = {4},
keywords = {مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد
%A شهیدی, فخری
%A فلاحی، م
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1989

[Download]