چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14

عنوان : ( بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده )

نویسندگان: محبّت محبی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , فخری شهیدی , محمدرضا پورشهابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پژوهش روشی برای رنگ سنجی محصولات غذایی- مطالعه موردی : میگوی خشک شده - و پیش بینی میزان رطوبت در نمونه ها با استفاده از ماشین بینایی ارایه می گردد. 2520 عکس گرفته شده از انواع میگوی فراوری شده 100 درجه سانتی گراد و به مدت - در درجات حرارت 130 15-180 دقیقه در شرایط نورپردازی خاص، برای استخراج پارامترهای رنگی مشتمل بر میانگین و واریانس در دو فضای مورد استفاده قرار گرفتند . پس از L*a*b و RGB رنگی آنالیز شیمیایی نمونه ها و تعیین میزان رطوبت آنها، از مدلسازی به روش شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان رطوبت نمونه ها استفاده شد . ضریب همبستگی بالای (0/ خروجی مدل شبکه عصبی و داده های آزمایشگاهی ( 86 داد که این مدل کارایی مناسبی برای پیش بینی میزان رطوبت دارد، ضمن آنکه می توان امکان جایگزینی روش پردازش تصویر را با روشهای رنگ سنجی دستگاهی که عمدتا" پیچیده و هزینه بر می باشند، مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, پردازش تصو یر, ماش ین بینا یی, میگو , خشک کردن, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019455,
author = {محبی, محبّت and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and شهیدی, فخری and پورشهابی, محمدرضا},
title = {بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پردازش تصو یر- ماش ین بینا یی- میگو - خشک کردن- شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده
%A محبی, محبّت
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A شهیدی, فخری
%A پورشهابی, محمدرضا
%J چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
%D 2007

[Download]