تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (11), شماره (3), سال (2011-2) , صفحات (87-96)

عنوان : ( ارزیابی قابلیت تکنیک رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور )

نویسندگان: عباس روحانی , ایرج رنجبر , محمدحسین عباسپور فرد , یحیی عجب شیرچی , مصطفی ولیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت جایگزینی ماشین (بویژه تراکتور) یکی از فاکتور های کلیدی در انجام دادن به موقع عملیات زراعی می باشد. بنابراین باید با دقت هزنه های تعمیر و نگهداری تراکتور پیش بینی شود. این تحقیق برای ارزیابی تکنیک رگرسیون در پیش بینی هزینه های تراکتور اجرا شد. در این مطالعه از داده های واقعی 60 تراکتور دو چرخ محرک موجود در کشت وصنعت آستان قدس رضوی استفاده شد. تجزیه رگرسیونی انجام شد. متغیر پاسخ عبارت بود از مقدار هزینه تعمیر و نگهداری و متغیر مستقل ساعات کارکرد تجمعی. مدل های چند جمله ای درجه دوم و درجه سوم و مدل های توانی و نمایی آزمایش شدند. نتلایج حاصل نشان داد که مدل رگرسیونی درجه سوم بر اساس ضریب تبیین و معنی داری ضرایب رگرسیونی، بهترین مدل جهت پیش بینی هزینه های تعمیر، روغن و سوخت است. همچنین عملکرد مدل رگرسیونی درجه سوم در مرحله آزمون برای پیش بینی هزینه تعمیرات با متوسط قدر مطلق خطا 72/3 بسیار بهتر از هزینه روغن و سوخت به ترتیب با متوسط قدر مطلق خطال 21/5 . 51/9 است.

کلمات کلیدی

, هزینه تعمیرونگهداری , قابلیت پیش بینی, رگرسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019468,
author = {عباس روحانی and ایرج رنجبر and عباسپور فرد, محمدحسین and یحیی عجب شیرچی and مصطفی ولیزاده},
title = {ارزیابی قابلیت تکنیک رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور},
journal = {تحقیقات مهندسی کشاورزی},
year = {2011},
volume = {11},
number = {3},
month = {February},
issn = {1735-5672},
pages = {87--96},
numpages = {9},
keywords = {هزینه تعمیرونگهداری ، قابلیت پیش بینی، رگرسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی قابلیت تکنیک رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور
%A عباس روحانی
%A ایرج رنجبر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A یحیی عجب شیرچی
%A مصطفی ولیزاده
%J تحقیقات مهندسی کشاورزی
%@ 1735-5672
%D 2011

[Download]