ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15

عنوان : ( تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ )

نویسندگان: ابوذر نصیراحمدی , محمدحسین آق خانی , سیدرحیم موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلرنگ از جمله محصولات استراتژیک مورد نظر در بخش دانه های روغنی می باشد. دانه گلرنگ منبع غنی از 40 %) می باشد ( 2). شناخت خواص فیزیکی گلرنگ می تواند در اعمال فرآیندهای برداشت، - روغن ( 35 جداسازی، روغن گیری، پوست گیری، انتقال نقش اساسی ایفا کند. در این تحقیق ویژگی های فیزیکی دانه گلرنگ 16 درصد بر پایه /3 ،12/3 ،8 ،4/ بومی مشهد در طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار و در چهار سطح رطوبتی ( 3 خشک) مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش رطوبت طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین حسابی، قطر میانگین هندسی، حجم، مساحت سطح، ضریب کرویت، ضریب رعنایی افزایش می یابد. افزایش رطوبت باعث افزایش ضریب اصطکاک بر روس سطوح مختلف شده است.کلیه خواص فیزیکی ذکر شده (به جزء ضریب کرویت و رعنایی که در سطح احتمال 5 % معنی دارند) در سطح احتمال 1% معنی دار شدند.

کلمات کلیدی

, بذر گلرنگ, خواص فیزیکی, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019481,
author = {نصیراحمدی, ابوذر and آق خانی, محمدحسین and موسوی, سیدرحیم},
title = {تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بذر گلرنگ، خواص فیزیکی، رطوبت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ
%A نصیراحمدی, ابوذر
%A آق خانی, محمدحسین
%A موسوی, سیدرحیم
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2010

[Download]