ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15

عنوان : ( تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از )

نویسندگان: جلال برادران مطیع , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق کارایی روش تماس مستقیم را در خاکهای کشاورزی و محدوده رشد ریشه گیاه جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی، بررسی شده است. همچنین پس از بررسی تاثیر شکل الکترودها و نوع جریان الکتریکی و اثر آنها در دقت اندازه گیری هدایت الکتریکی، بهترین الکترود و جریان الکتریکی انتخاب شد. بدین منظور سیستمی جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی بر پایه روش تماس مستقیم ، ساخته شد، به کمک این دستگاه هدایت الکتریکی خاک را می توان بدون نمونه گیری و انتقال به آزمایشگاه بدست آورد. دستگاه طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه متغیر اصلی میزان شوری خاک، نوع الکترود و جریان الکتریکی ارزیابی شد. این آزمایش در EC خاک چهار منطقه مختلف اطراف شهر مشهد با میزان شوری و درصد رس متفاوت تکرار گردید. نتایج با مقادیر مقایسه و تحلیل شد و تاثیر معنی دار نوع SPSS اندازه گیری شده به روش عصاره یک به یک، توسط نرم افزار 17 الکترود و جریان الکتریکی مشاهده گردید. ضریب همبستگی تغییرات هدایت الکتریکی اندازه گیری شده به روش 0/ 0 تا 99 / تماس مستقیم با هدایت الکتریکی آزمایشگاهی در تیمار های مختلف و خاک های مختلف بین 94 بدست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از الکترود صفحه ای و جریان متناوب به منظور طراحی دستگاه تهیه نقشه هدایت الکتریکی مزرعه توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, هدایت الکتریکی, روش تماس مستقیم, کشاورزی دقیق, نقشه هدایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019483,
author = {برادران مطیع, جلال and آق خانی, محمدحسین and عباسپور فرد, محمدحسین and لکزیان, امیر},
title = {تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {هدایت الکتریکی، روش تماس مستقیم، کشاورزی دقیق، نقشه هدایت الکتریکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از
%A برادران مطیع, جلال
%A آق خانی, محمدحسین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A لکزیان, امیر
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2010

[Download]