جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (14), سال (2010-9) , صفحات (166-181)

عنوان : ( مقایسه ی روش تجربی بهینه برای برآورد تابش با مقیاس های زمانی مختلف در ناحیه ی اقلیمی مشهد )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , بتول اشرف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تابش خورشیدی، یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در توازن حرارتی جو زمین است و مبنای بسیاری از مطالعات اقلیمی است. با توجه به نبود امکان استفاده از پیرانومتر در همه، روش های تجربی بسیاری برای برآورد آن توسط محققان در سراسر جهان پیشنهاد شده است. در این تحقیق از هفت الگوی پیشنهادی که برای اقلیم نیمه خشک مشهد واسنجی شده است، برای انتخاب بهترین الگوی برآورد تابش خورشیدی در مقیاس های زمانی مختلف استفاده شده است. این الگوها عبارت اند از الگوی آنگستروم- پرسکات پیشنهادی توسط فائو، الگوی آنگستروم- پرسکات واسنجی شده توسط خلیلی و رضایی صدر شماره 1 و 2، الگوی آنگستروم- پرسکات واسنجی شده توسط علیزاده و خلیلی، الگوی رگرسیون خطی علیزاده و خلیلی، الگوی صباغ و الگوی گلور- مک کلوت. بررسی نتایج در دو مقیاس روزانه و ماهانه (متوسط روزانه در ماه) نشان داد که در مقیاس روزانه الگوی آنگستروم- پرسکات واسنجی شده توسط خلیلی و رضایی صدر که دارای ، ، و است و طیف جذبی بخارآب موجود در اتمسفر نیز در آن منظور شده است، بهترین الگوی برآورد تابش خورشیدی در اقلیم نیمه خشک مشهد می باشد. همچنین در این مقیاس، معادله ی آنگستروم ـ پرسکات شماره 2 (واسنجی شده توسط خلیلی و رضایی صدر) و معادله ی رگرسیونی علیزاده و خلیلی در اولویت های بعدی قرار دارند. برای مقیاس ماهانه نیز، می‌توان الگوی گلور- مک کلوت را با ، ، و به عنوان بهترین الگوی برآورد تابش خورشیدی در این منطقه معرفی نمود

کلمات کلیدی

, اقلیم نیمه خشک مشهد, تابش طول موج کوتاه, طیف جذبی, الگوهای برآورد تابش خورشیدی, مقیاس روزانه و ماهانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019521,
author = {موسوی بایگی, محمد and اشرف, بتول},
title = {مقایسه ی روش تجربی بهینه برای برآورد تابش با مقیاس های زمانی مختلف در ناحیه ی اقلیمی مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2010},
number = {14},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {166--181},
numpages = {15},
keywords = {اقلیم نیمه خشک مشهد، تابش طول موج کوتاه، طیف جذبی، الگوهای برآورد تابش خورشیدی، مقیاس روزانه و ماهانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ی روش تجربی بهینه برای برآورد تابش با مقیاس های زمانی مختلف در ناحیه ی اقلیمی مشهد
%A موسوی بایگی, محمد
%A اشرف, بتول
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2010

[Download]