زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (13-23)

عنوان : ( جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفید )

نویسندگان: جواد حسن جانپور , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید و پرورش قارچ خوراکی یکی از کاربردهای تجاری فن‌آوری‌های میکروبی به منظور تبدیل زیستی ضایعات بخش کشاورزی به فرآورده های با ارزش غذایی است. در قارچ خوراکی دکمه‌ای (Agaricus bisporus) آنزیم‌های مختلفی از ابتدای رشد میسلیومی تا انتهای دوره میوه دهی تجزیه ترکیبات لیگنینی را در محیط کمپوست برعهده دارند. یکی از مهمترین این آنزیم‌ها، آنزیم منگنز پراکسیداز است که سهم عمده ای در تجزیه ترکیبات لیگنینی دارد. به منظور انجام مطالعات ملکولی بر روی آنزیم منگنز پراکسیداز در قارچ خوراکی دکمه ای سفید نژاد IM008 و آماده نمودن زمینه برای افزایش تولید این آنزیم در قارچ خوراکی دکمه ای اقدام به جداسازی و همسانه‌سازی cDNA ژن کدکننده آنزیم منگنز پراکسیداز گردید. برای این منظور استخراج RNA از میسلیوم های رشد یافته قارچ خوراکی بر روی محیط کشت مایع عصاره کمپوست انجام شد و cDNA آن بوسیله آنزیم رونوشت بردار معکوس ساخته شد. پس از تکثیر قطعه مورد نظر بوسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز، قطعه تکثیرشده در ناقل pTZ57R/T قرار گرفت و سپس به باکتری E.coli سویه DH5α منتقل گشت. پس از استخراج پلاسمید از باکتری‌های تراریخته، پلاسمید استخراج شده مورد هضم آنزیمی قرار گرفت و در مرحله آخر قطعه تکثیرشده تعیین توالی شد. در نتایج بلاست توالی نوکلئوتیدی در مکان های بازهای نوکلئوتیدی با شماره‌های 657 و 850 با توالی ژن mnp موجود در بانک اطلاعاتی NCBI تفاوت داشت که به ترتیب سبب تغییر اسید آمینه ایزولوسین به والین و اسید آمینه سرین به آلانین در توالی اسیدآمینه قطعه cDNA‌ همسانه شده، می-شود.

کلمات کلیدی

, قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) , cDNAی ژن منگنز پراکسیداز, همسانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019523,
author = {حسن جانپور, جواد and فارسی, محمد},
title = {جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفید},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-8246},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) ، cDNAی ژن منگنز پراکسیداز، همسانه سازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفید
%A حسن جانپور, جواد
%A فارسی, محمد
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8246
%D 2010

[Download]