حقوقی دادگستری, دوره (65), شماره (37), سال (2002-3) , صفحات (128-141)

عنوان : ( ماهیت حقوقی وصیت تملیکی )

نویسندگان: سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درخصوص ماهیت حقوقی وصیت تملیکی اختلاف نظر است. برخی آن را عقد شمرده و برخی از ایقاع بودن آن سخن گفته اند. در این مقاله با بررسی های استدلالی، نظریه ایقاع بودن مرجح دانسته شده است.

کلمات کلیدی

وصیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019524,
author = {محسنی, سعید},
title = {ماهیت حقوقی وصیت تملیکی},
journal = {حقوقی دادگستری},
year = {2002},
volume = {65},
number = {37},
month = {March},
issn = {1735-4358},
pages = {128--141},
numpages = {13},
keywords = {وصیت تملیکی-ماهیت-عقد-ایقاع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماهیت حقوقی وصیت تملیکی
%A محسنی, سعید
%J حقوقی دادگستری
%@ 1735-4358
%D 2002

[Download]