حقوقی دادگستری, دوره (64), شماره (31), سال (2000-9) , صفحات (177-208)

عنوان : ( اعتبار امر قضاوت شده )

نویسندگان: سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درخصوص مبنای اعتبار امر قضاوت شده نظرات مختلفی در حقوق ایران و مخصوصا در حقوق فرانسه مطرح شده است. در این مقاله سعی شده تا علاوه بر تبیین نظریات مختلف در این خصوص و بررسی تطبیقی موضوع در فقه امامیه، مبنای صحیح را انتخاب و با استدلال آن را تقویت و تثبیت نمود.

کلمات کلیدی

, امر قضاوت شده, اعتبار, دعوی, قضیه محکوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019525,
author = {محسنی, سعید},
title = {اعتبار امر قضاوت شده},
journal = {حقوقی دادگستری},
year = {2000},
volume = {64},
number = {31},
month = {September},
issn = {1735-4358},
pages = {177--208},
numpages = {31},
keywords = {امر قضاوت شده-اعتبار-دعوی-قضیه محکوم بها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبار امر قضاوت شده
%A محسنی, سعید
%J حقوقی دادگستری
%@ 1735-4358
%D 2000

[Download]