نامه تاریخ پ‍ژوهان, دوره (6), شماره (22), سال (2010-7) , صفحات (50-68)

عنوان : ( تاریخی گری: ارزیابی و نقد آن )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم تاریخ و تاریخی گری و فلسفه تاریخ

کلمات کلیدی

تاریخی گری مهندسی اجتماعی علم تاریخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019530,
author = {حقی, علی},
title = {تاریخی گری: ارزیابی و نقد آن},
journal = {نامه تاریخ پ‍ژوهان},
year = {2010},
volume = {6},
number = {22},
month = {July},
issn = {****-0113},
pages = {50--68},
numpages = {18},
keywords = {تاریخی گری مهندسی اجتماعی علم تاریخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخی گری: ارزیابی و نقد آن
%A حقی, علی
%J نامه تاریخ پ‍ژوهان
%@ ****-0113
%D 2010

[Download]