کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, دوره (149), شماره (127), سال (2010-10) , صفحات (8-11)

عنوان : ( نقش اسطوره در تاریخ )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش اسطوره در تاریخ پژوهش شده است

کلمات کلیدی

بخت اسطوره اسطوره زدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019532,
author = {حقی, علی},
title = {نقش اسطوره در تاریخ},
journal = {کتاب ماه تاریخ و جغرافیا},
year = {2010},
volume = {149},
number = {127},
month = {October},
issn = {1089-4235},
pages = {8--11},
numpages = {3},
keywords = {بخت اسطوره اسطوره زدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش اسطوره در تاریخ
%A حقی, علی
%J کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
%@ 1089-4235
%D 2010

[Download]