تولید گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (142-125)

عنوان : ( کارایی مصرف نیتروژن در تناوب های زراعی دو گانه گندم در شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایای محصول )

نویسندگان: مجید رحیمی زاده , علی کاشانی , احمد زارع فیض آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تناوب زراعی بر میزان جذب نیتروژن توسط گیاهان زراعی و کارایی مصرف کودهای نیتروژنه تاثیر گذار است. بنابراین انتخاب یک نظام تناوبی با کارایی بالای نیتروژن در کاهش مصرف انرژی و افزایش سطح پایداری بوم نظام های زراعی موثر است.این آزمایش با هدف تعیین مدیریت مناسب مصرف کود نیتروژنه و بقایای گیاهی در سیستم تناوب کاشت گندم با محصولات دیگر در شرایط اقلیم معتدل سرد خراسان رضوی در طی دو سال زراعی 87- 1385 اجرا شد. این آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تناوب زراعی به عنوان عامل اصلی در پنج سطح و کود نیتروژنه برای تمامی گیاهان پیش کاشت گندم به عنوان عامل فرعی در چهار سطح 1- بدون مصرف کود 2- مصرف کود 50 درصد کمتر از میزان مطلوب 3- مصرف کود به میزان مطلوب 4- مصرف کود 50 درصد بیشتر از میزان مطلوب و برگشت بقایای محصول پیش کاشت گندم به خاک به عنوان عامل فرعی فرعی با دو سطح 1- بدون برگشت بقایای 2- برگشت 50 درصد بقایای به جا مانده از محصول پیش کاشت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد کارایی مصرف کارایی جذب و کارایی بهره وری نیتروژن در میان تناوب های زراعی متفاوت بود و تحت تاثیر مقادیر متفاوت کود نیتروژن مصرفی قرار گرفت. در حالیکه برگشت بقایای محصول پیش کاشت گندم تاثیر معنی داری بر کارایی مصرف نیتروژن نداشت. بیشترین و کمترین کارایی مصرف نیتروژن به ترتیب در تناوب ذرت گندم و گندم - گندم مشاهده شد.و بالا بودن کارایی مصرف نیتروژن در تناوب ذرت گندم ناشی از کارایی بهره وری بالای نیتروژن در این تناوب بود. نتایج نشان داد بالا بودن کارایی بهره وری نیتروژن در تناوب ذرت گندم ناشی از برتری نسبت نیتروژن محصول اقتصادی به کل نیتروژن جذب شده در این تناوب نسبت به سایر تناوب ها می باشد با افزایش سطح مصرف نیتروژن در تمامی تناوب های زراعی شاخص کارایی نیتروژن کاهش یافت. از آنجا که عملکرد تناوب ذرت گندم در شرایط مصرف نیتروژن در حد توصیه و بیشتر از توصیه اختلاف معنی داری نداشت. تناوب ذرت گندم با مصرف نیتروژن در حد توصیه کودی برای ذرت به سبب عملکرد اقتادی و کارایی مصرف نیتروژن بالا مناسب تر است. سایر تناوب ها ارزیابی شد.

کلمات کلیدی

, تناوب زراعی, گندم, برگشت بقایا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019533,
author = {مجید رحیمی زاده and علی کاشانی and احمد زارع فیض آبادی and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {کارایی مصرف نیتروژن در تناوب های زراعی دو گانه گندم در شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایای محصول},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-739X},
pages = {142--125},
numpages = {-17},
keywords = {تناوب زراعی- گندم- برگشت بقایا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی مصرف نیتروژن در تناوب های زراعی دو گانه گندم در شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایای محصول
%A مجید رحیمی زاده
%A علی کاشانی
%A احمد زارع فیض آبادی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2010

[Download]