کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, دوره (143), شماره (127), سال (2010-4) , صفحات (20-24)

عنوان : ( عینیت تاریخی : نگرشی مقایسه ای )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عینیت در علم تاریخ اثبات شده است

کلمات کلیدی

عینیت گزینش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019534,
author = {حقی, علی},
title = {عینیت تاریخی : نگرشی مقایسه ای},
journal = {کتاب ماه تاریخ و جغرافیا},
year = {2010},
volume = {143},
number = {127},
month = {April},
issn = {1089-4235},
pages = {20--24},
numpages = {4},
keywords = {عینیت گزینش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عینیت تاریخی : نگرشی مقایسه ای
%A حقی, علی
%J کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
%@ 1089-4235
%D 2010

[Download]