پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (368-374)

عنوان : ( بهینه سازی عوامل مؤثر بر انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی )

نویسندگان: لیلا جدی , ابراهیم دورانی علیایی , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق عوامل مؤثر در تراریزش پنج رقم زراعی گوجه‌فرنگی (ارلی‌اورباناY، جیناVF، کالG، موبیل و پتوارلیCH) از جمله ترکیب هورمونی محیط کشت باززایی، نژاد آگروباکتریوم (LBA4404 و GV3101) و نیز مدت زمان‌های پیش کشت، هم‌کشتی و تلقیح، مقدار استوسیرینگون و در نهایت، غلظت آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط کشت‌های گزینش، مورد بررسی قرار می‌گیرند. به ترتیب در سه رقم پتوارلیCH، ارلی‌اورباناY و کالG، بیشترین میانگین باززایی به دست آمد و رقم ارلی اورباناY بیشترین میزان تراریزش را نشان داد. اعمال 1 روز پیش کشت و افزودن 100 تا 150 میکرومولار استوسیرینگون به محلول تلقیح بر تراریزش گیاهان به وسیله آگروباکتریوم اثر مثبت داشت. بهترین زمان مجاورت باکتری با ریزنمونه بین 10 تا 15 دقیقه و بهترین زمان برای هم کشتی ریزنمونه‌ها با آگروباکتریوم، دو روز پس از تلقیح تشخیص داده شد. گیاهان تراریخته احتمالی، در محیط کشت‌های گزینش، به خوبی رشد کردند و با انجام PCR با استفاده از آغازگر اختصاصی ژن اصلی و آغازگر ژن نشانگر گزینشگر نئومایسین فسفوترانسفراز II (nptII)، قطعه‌های ژنی انتقال یافته در گیاهان تراریخته مشاهده شد و گیاهان فوق برای آزمایش‌های تکمیلی مولکولی و زیست‌سنجی به خاک انتقال یافتند.

کلمات کلیدی

, آگروباکتریوم, باززایی, تراریزش, گوجه‌فرنگی, هم‌کشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019540,
author = {لیلا جدی and دورانی علیایی, ابراهیم and فارسی, محمد},
title = {بهینه سازی عوامل مؤثر بر انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {368--374},
numpages = {6},
keywords = {آگروباکتریوم، باززایی، تراریزش، گوجه‌فرنگی، هم‌کشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی عوامل مؤثر بر انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی
%A لیلا جدی
%A دورانی علیایی, ابراهیم
%A فارسی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]