دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (17), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (27-32)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرضیه واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم هدف پژوهش حاضر بوده است. این مطالعه موردی- شاهدی بوده است که برای هر گروه دیابتی و سالم 30 نفر براورد گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه عوامل استرس زای روزمره و پرسشنامه ی راههای مقابله با استرس بوده است. نتایج حاکی از این بود که فراوانی دو گروه با هم تفاوت معناداری داشت. یعنی فراوانی و شدت عوامل استرس زا در گروه دیابتی به مراتب بیشتر بود.

کلمات کلیدی

بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019546,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and واعظی, مرضیه},
title = {بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2010},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {1606-7487},
pages = {27--32},
numpages = {5},
keywords = {بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A واعظی, مرضیه
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2010

[Download]