علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3)

عنوان : The estimating of Malmquist productivity index for selected agricultural products in Khorasan province ( برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به محاسبه و بررسی بهره وری کل عوامل تولید محصولات عمده استان خراسان در طی دوره 82-1373 با استفاده از شاخص مالم کوئیست می پردازد . نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بین تمامی محصولات منتخب نوسانات کارآیی در چغندر قند کمترین و در جو آبی بیشترین بوده است . نوسانات بهره وری در چغندر از همه بیشتر و در نخود دیم از همه کمتر بوده است . گرچه تغییرات بهره وری از هر دو عامل کارآیی و فناوری ناشی می شود اما بطور نسبی در تمام محصولات منتخب به جز گندم دیم و پنبه آبی که در آنها تغییرات بهره وری بیشتر تحت تاثیر کارآیی فنی است در سایر محصولات اثر فناوری بیشتر است .

کلمات کلیدی

برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:101956,
author = {کهنسال, محمدرضا},
title = {The estimating of Malmquist productivity index for selected agricultural products in Khorasan province},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The estimating of Malmquist productivity index for selected agricultural products in Khorasan province
%A کهنسال, محمدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]