پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (2), شماره (76), سال (2007-10) , صفحات (64-70)

عنوان : ( ارزیابی توانایی رقابتی دو رقم لوبیا با استفاده از آزمایش دوره بحرانی تداخل علف های هرز )

نویسندگان: عبدالرضا احمدی , محمد علی باغستانی میبدی , سید کریم موسوی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی توانایی رقابتی دو رقم لوبیای ...

کلمات کلیدی

, رقابت , دوره بحرانی , لوبیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019566,
author = {عبدالرضا احمدی and محمد علی باغستانی میبدی and سید کریم موسوی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی توانایی رقابتی دو رقم لوبیا با استفاده از آزمایش دوره بحرانی تداخل علف های هرز},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2007},
volume = {2},
number = {76},
month = {October},
issn = {2538-4058},
pages = {64--70},
numpages = {6},
keywords = {رقابت - دوره بحرانی - لوبیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی توانایی رقابتی دو رقم لوبیا با استفاده از آزمایش دوره بحرانی تداخل علف های هرز
%A عبدالرضا احمدی
%A محمد علی باغستانی میبدی
%A سید کریم موسوی
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2538-4058
%D 2007

[Download]