بیمه و کشاورزی, شماره (10), سال (2006-9) , صفحات (7-23)

عنوان : Study of Affecting Demand for Crop Insurance ( بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز) )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , قربان اسماعيل مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند تولید در بخش کشاورزی همواره با مخاطره های گوناگونی همراه بوده است زیرا تولید در این بخش به طبیعت وشرایط آب و هوایی بستگی دارد و هم چنین متاثر بودن آن ازآفت ها و بیماری های گیاهی باعث تمایز آن از دیگر زمینه های تولیدی و تجاری شده است .در این مطالعه تلاش شده است با بکارگیری الگوی لاجیت به بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی در منطقه درگز از توابع استان خراسان شمالی پرداخته شود. داده های این پژوهش از راه تکمیل 50 عدد پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال زراعی 84-1383 جمع آوری گردید . نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تحصیلات ، افراد خانوار ، سطح زیرکشت و مصرف کودهای شیمیایی بر روی تقاضای بیمه موثر می باشند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: تقاضای بیمه, الگوی لاجیت, بخش کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:101958,
author = {کهنسال, محمدرضا and قربان اسماعيل مقدم},
title = {Study of Affecting Demand for Crop Insurance},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2006},
number = {10},
month = {September},
issn = {1254-5841},
pages = {7--23},
numpages = {16},
keywords = {واژگان کلیدی: تقاضای بیمه، الگوی لاجیت، بخش کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Study of Affecting Demand for Crop Insurance
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربان اسماعيل مقدم
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2006

[Download]