بیمه و کشاورزی, سال (2006-4)

عنوان : Study of Role of Insurance in Wheat Production ( بررسی نقش بیمه در تولید گندم )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , رمضان حسين زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیمه محصولات کشاورزی نقش مهمی در کاهش ریسک تولید و همچنین ثبات درآمد کشاورزان دارد. در این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به 60 کشاورز گندمکار شهرستان گنبد و بکارگیری تابع کاب_داگلاس ابتدا تابع تولید گندم برآورد گردید. سپس نقش بیمه در میزان تولید گندم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه بیانگر این است که تجربه ، وضعیت مالکیت زمین ، سطح زیر کشت ، میزان کود مصرفی و همچنین بیمه محصولات تاثیر مثبت و میزان تحصیلات و میزان بذر مصرفی تاثیر منفی در میزان تولید گندم داشته اند . با توجه به یافته های مطالعه ، تجدید نظر در سیاست های دولت در بیممه محصولات کشاورزی ، کمک به کشاورزان برای بیمه محصولات خود و نیز فعالیت های ترویجی به عنوان راهکار ارائه شده است .

کلمات کلیدی

, بیمه , تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:101959,
author = {کهنسال, محمدرضا and رمضان حسين زاده},
title = {Study of Role of Insurance in Wheat Production},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2006},
month = {April},
issn = {1254-5841},
keywords = {بیمه ، تولید گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Study of Role of Insurance in Wheat Production
%A کهنسال, محمدرضا
%A رمضان حسين زاده
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2006

[Download]