آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2010-12) , صفحات (973-974)

عنوان : ( ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- APHو GIS )

نویسندگان: علی اعمی ازغدی , رضا خراسانی , مرضیه مکرم , عبدالامیر معزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تکنیک فازی برای تهیه نقشهها در علوم مختلف بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه نقش موثر حاصلخیزی خاک در کشاورزی پیشرفته، تهیه نقشه حاصلخیزی خاک جهت برنامه ریزی بهتر برای استفاده از کودهای شیمیایی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سعی بر آن است تا با تهیه نقشه حاصلخیزی خا ک از نظر مواد آلی، فسفر و پتاسیم جهت کشت گندم در دشت شاوور استان خوزستان وضعیت منطقه را از نظر 6 در محیط سیستم اطلاعات AHP حاصلخیزی ارزیابی کرد. نقشه حاصلخیزی خاک با استفاده از منطق فازی 5 و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جغرافیایی 7 تهیه گردید . دادههایی ورودی شا مل مقادیر فسفر و پتاسیم قابل استفاده و مواد آلی از 282 نقاط مطالعاتی خاک بود . در ابتدا درون یابی این انجام شد . سپس برای هر یک از فاکتورهای مورد مطالعه یک تابع عضویت GIS 8 (وزندهی عکس فاصله ) در محیط IDW نقاط با استفاده از مدل با نرخ Expert Choice در نرم افزار AHP تعریف گردید. در نهایت برای دستیابی به نقشه نهایی حاصلخیزی خاک در منطقه مورد مطالعه، از تکنیک 12 و 11 درصد از منطقه مورد مطالعه به ترتیب در گروه های خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط و ،26 ، 0 استفاده شد . نتایج نشان داد که 51 / سازگاری 05 خوب از لحاظ حاصلخیزی جهت ک شت گندم قرار گرفتند . در مجموع می توان گفت که تهیه نقشه حاصلخیزی بصورت تفکیکی می تواند گامی اولیه و موثر در مطالعات حاصلخیزی خاک و استفاده بهینه از کودها مطرح باشد

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات جغرافیایی, منطق فازی, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی, حاصلخیزی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019627,
author = {علی اعمی ازغدی and خراسانی, رضا and مرضیه مکرم and عبدالامیر معزی},
title = {ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- APHو GIS},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {973--974},
numpages = {1},
keywords = {سیستم اطلاعات جغرافیایی، منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، حاصلخیزی خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- APHو GIS
%A علی اعمی ازغدی
%A خراسانی, رضا
%A مرضیه مکرم
%A عبدالامیر معزی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]