هیدرولیک, دوره (4), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل )

نویسندگان: حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبشستگی پایه های پل خسارات زیادی به پل وارد می سازد. در روش های مستقیم کنترل این پدیده به منظور افزایش مقاومت بستر، از سنگ چین استفاده می شود. در روش های غیر مستقیم برای کاهش آبشستگی ناشی از جریان رو به پایین و گرداب نعل اسبی از تجهیزاتی همچون طوق، شکاف و صفحات مستغرق استفاده می شود. در تحقیق حاضر، عملکرد دو نوع طوق مربعی و دایره ای در مدل تک پایه استوانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده که استفاده از هر دو نوع طوق به ویژه در زیر سطح بستر باعث کاهش عمق آبشستگی می گردد. نوع مربعی نسبت به دایره ای عملکرد بهتری در کاهش عمق آبشستگی داشته است. طوق مربعی کاهش 70 درصدی و طوق دایره ای کاهش50 درصدی را در عمق آبشستگی نسبت به حالت بدون طوق ایجاد کرده اند.

کلمات کلیدی

, آبشستگی , طوق, پایه پل, آب زلال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019633,
author = {شریعتی, حسین and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل},
journal = {هیدرولیک},
year = {2010},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4237},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {آبشستگی ،طوق، پایه پل، آب زلال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل
%A شریعتی, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2010

[Download]