همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28

عنوان : ( بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویسن باغی (تیموس ولگاریس) بر E. coli O157:H7 در سس مایونز )

نویسندگان: فاطمه ضابطیان حسینی , سید علی مرتضوی , صدیقه فضلی بزاز , آرش کوچکی , شاری بلوریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، به منظور جلوگیری از رشد میکروارگانیسمهای بیماریزا و مولد فساد در مواد غذایی از نگهدارند ههای سنتزی از قبیل بنزوات و سوربات استفاده می شود. با توجه به عوارض جانبی افزودنیهای سنتزی، جایگزینی آنها با افزودنیهای طبیعی امری مهم و قابل توجه می باشد. در این پژوهش تاثیر غلظت های مختلف عصاره تیموس ولگاریس در سس مایونز در دمای 4 درجه سانتیگرادمورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج آماری نشان داد که افزایش درصد عصاره آویشن از صفر به 0,4 درصد در سس مایونز منجربه کاهش معن یدار در جمعیت E. coli موجود در سس مایونز شد. در روز اول افزایش درصد عصاره تاثیری بر کاهش E. coli نداشت. . اما طی زمان نگهداری تعداد باکتری E. coli با افزایش درصد عصاره بصورت خطی کاهش یافت و در غلظت 4/0 درصد در روز سیزدهم بعد از تولید به حداقل خود رسید. . این امر احتمالا به این دلیل است که با افزایش غلظت عصاره میزان ترکیبات تیمول و کارواکرول افزایش می یابد و این منجربه اثربخشی بهتر عصاره در غلظت های بالاتر می شود.

کلمات کلیدی

, سس مایونز, عصاره تیموس ولگاریس, اشرشیاکلی, مدلسازی RSM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019647,
author = {فاطمه ضابطیان حسینی and مرتضوی, سید علی and صدیقه فضلی بزاز and کوچکی, آرش and شاری بلوریان},
title = {بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویسن باغی (تیموس ولگاریس) بر E. coli O157:H7 در سس مایونز},
booktitle = {همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سس مایونز، عصاره تیموس ولگاریس، اشرشیاکلی، مدلسازی RSM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویسن باغی (تیموس ولگاریس) بر E. coli O157:H7 در سس مایونز
%A فاطمه ضابطیان حسینی
%A مرتضوی, سید علی
%A صدیقه فضلی بزاز
%A کوچکی, آرش
%A شاری بلوریان
%J همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران
%D 2010

[Download]