بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (17-24)

عنوان : ( مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum) )

نویسندگان: طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر دو کود آلی(کود گاوی و کمپوست زباله شهری) همراه با عناصر بر و روی بر خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شرایط مزرعه در منطقه قاین مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کود گاوی و کمپوست زباله شهری (هر کدام در دو سطح صفر و 25 تن در هکتا) و تیمارهای فرعی شامل عناصر روی (صفر و 50 کیلوگرم در هکتار) و بر (صفر و 10 کیلوگرم در هکتار) با سه تکرار بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر برهمکنش تیمارهای آزمایشی بر وزن ماده خشک، تعداد پنجه و ارتفاع گیاه ارزن معنی دار گردید. برهمکنش کود گاوی همراه با عناصر بر و روی بیشترین وزن کل ماده خشک را تولید کرد. غلظت عناصر نیتروژن، آهن، روی، بر و مس گیاه در اثر برهمکنش تیمارهای آزمایشی، نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. برهمکنش کودآلی همراه با عنصر بر در غیاب روی، موجب افزایش چشمگیر غلظت بر در شاخساره گیاه گردید، در حالی که برهمکنش کود آلی همراه با عنصر بر و در حضور روی توانست تا حدی غلظت بر گیاه را کاهش دهد. تیمار برهمکنش کود گاوی همراه با روی و بر بیشترین تاثیر را در افزایش جذب عناصر غذایی به وسیله گیاه نشان داد.

کلمات کلیدی

, کودهای آلی, روی, بر, ارزن, تغذیه گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019653,
author = {نژادحسینی, طیبه and آستارائی, علیرضا and خراسانی, رضا and امامی, حجت},
title = {مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7713},
pages = {17--24},
numpages = {7},
keywords = {کودهای آلی، روی، بر، ارزن، تغذیه گیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum)
%A نژادحسینی, طیبه
%A آستارائی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%A امامی, حجت
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2011

[Download]