دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03

عنوان : ( آنتروپی تجمعی آخرین آماره مرتب و مشخصه سازی براساس آن )

نویسندگان: سیمیندخت براتپورباجگیران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آآنتروپی تجمعی (CE) اندازه جدیدی از اطلاع است که توسط کرسکنزو و لانگوباردی (2009) معرفی شد. دو توزیع متفاوت ممکن است CE یکسانی داشته باشند، بنابراین یک توزیع نمی تواند توسط CE خود مشخص شود. در این مقاله، پس از معرفی این آنتروپی، نشان میدهیم دو توزیع در یک خانواده مکان مشترک قرار دارند، اگر و فقط اگر آنتروپی تجمعی آخرین آماره مرتب آنها مساوی باشند. هم چنین توزیع مقادیر غایی نوع (توزیع گامبل ) براساس CE آخرین آماره مرتب مشخصه سازی می شود.

کلمات کلیدی

, مشخصه سازی, آنتروپی شانون, آنتروپی تجمعی, آماره های مرتب, خانواده مقادیر غایی نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019659,
author = {براتپورباجگیران, سیمیندخت},
title = {آنتروپی تجمعی آخرین آماره مرتب و مشخصه سازی براساس آن},
booktitle = {دهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مشخصه سازی، آنتروپی شانون، آنتروپی تجمعی، آماره های مرتب، خانواده مقادیر غایی نوع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنتروپی تجمعی آخرین آماره مرتب و مشخصه سازی براساس آن
%A براتپورباجگیران, سیمیندخت
%J دهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2010

[Download]