شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین )

نویسندگان: سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان مثانه رایج ترین سرطان دستگاه ادراری-تناسلی است. مطالعات نشان می دهند که کارسینومای سلول های ترانزیشنال (TCC)) بیش از 90% این نوع سرطان را به خود اختصاص می دهد. همچنین نشان داده شده است که این سلول ها مقاوم به داروی وین کریستین می باشند. تحقیقات بیانگر این است که، وراپامیل به عنوان معکوس کننده مقاومت دارویی، تجمع دارو را در رده های سلولی مقاوم به دارو افزایش می دهد. در این مطالعه، اثر feselol ترکیب سس کوئی ترپن کومارینی استخراج شده از گیاه Ferula badrakema بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین، در مقایسه با وراپامیل مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، سلول های 5637 که زیر رده ای از سلول های TCC، می باشند، با غلظت های ترکیبی متفاوتی از وین کریستین و وراپامیل+وین کریستین تیمار شدند. سپس تغییرات مورفولوژیکی و زنده ماندن سلول ها طی سه روز متوالی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که غلظتml/μg16 مادهfeselol + قادر است سمیت سلولی feselol 40 ml/μgوین کریستین %45/ 30 وین کریستین را تا 61 ml/μg 64 وراپامیل سمیت ml / μg افزایش دهد. از طرف دیگر gp-P 28 %، احتمالاً از طریق مهار / را تا 32 به عنوان ترکیب گیاهی غیر سمی احتمالاًًَ می تواند feselol ، بیشتر بود feselol افزایش داد. گرچه اثرات معکوس کنندگی وراپامیل در مقایسه با به عنوان گزینه مناسب تری جهت مهار مقاومت دارویی در مطالعات کلینیکی در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, وراپامیل, وین کریستین, سلول های 5637 , feselol
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019663,
author = {ملازاده, سمانه and مقدم متین, مریم and مهرداد ایرانشاهی and بهنام رسولی, فاطمه and نشاطی, وجیهه},
title = {مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {وراپامیل، وین کریستین، سلول های 5637 ، feselol},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین
%A ملازاده, سمانه
%A مقدم متین, مریم
%A مهرداد ایرانشاهی
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A نشاطی, وجیهه
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]