علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (4), سال (2010-12) , صفحات (343-356)

عنوان : ( بررسی تاثیر زمان برداشت بر فعالیت ضد باکتریایی برگ گیاه نوروزک )

نویسندگان: معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه نوروزک از تیره نعناع و بومی استان خراسان و سمنان است.

کلمات کلیدی

, نوروزک, Salvia leriifolia, ضد باکتریایی, برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019666,
author = {مدرس, معصومه and ابریشم چی, پروانه},
title = {بررسی تاثیر زمان برداشت بر فعالیت ضد باکتریایی برگ گیاه نوروزک},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2010},
volume = {8},
number = {4},
month = {December},
issn = {1686-8222},
pages = {343--356},
numpages = {13},
keywords = {نوروزک-Salvia leriifolia-ضد باکتریایی-برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر زمان برداشت بر فعالیت ضد باکتریایی برگ گیاه نوروزک
%A مدرس, معصومه
%A ابریشم چی, پروانه
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2010

[Download]