شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مطالعه اثرات ضد سرطانی مونوترپن شیمگین بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro )

نویسندگان: فاطمه رونقی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان پستان دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان می باشد. درمان های دارویی متداول سرطان پستان اغلب دارای اثرات درمانی کوتاه مدت بوده که در برخی از موارد هم منجر به مقاومت دارویی می گردند. در این بین استفاده از ترکیبات طبیعی نشأت گرفته از گیاهان بسیار مورد توجه قرار گرفته چرا که هم دارای اثرات درمانی مفیدی بوده و هم اینکه عوارض جانبی چندانی ندارند. در پژوهش حاضر، اثرات سمیت مورد ارزیابی (MCF بر روی سلول های شبه اپیتلیالی مشتق شده از سرطان پستان ( 7 (tschimgine) ماده شیمگین DNA سلولی و تخریبی با استفاده از روش کروماتوگرافی ستونی خالص سازی Ferula ovina قرار گرفت. شیمگین از مشتقات مونوترپن ها بوده و از ریشه گیاه اثر داده شد. (HFF شد.جهت انجام کار، غلظت های مختلفی از شیمگین بر روی سلول های سرطانی و نیز سلول های فیبروبلاست انسانی ( 3 به عنوان حلال ماده شیمگین و نیز دوکسوروبیسین به عنوان کنترل مثبت تیمار DMSO بعلاوه، سلول های مذکور با غلظت های مشابهی از مورد بررسی قرار گرفت. آسیب MTT 48 و 72 ساعت پس از تیمار، مقدار و زمان مناسب سمیت شیمگین به کمک تست ، شدند. سپس 24 نیز به عنوان DMSO مورد ارزیابی قرار گرفت. سلول های تیمار نشده و سلول های تیمار شده با comet assay نیز با استفاده از روش DNA 55 ml/g و حدود MCF 28 برای سلول های سرطانی 7 ml/g شیمگین حدود IC50 ،MTT کنترل در نظر گرفته شدند.با بررسی نتایج این ماده بر روی سلول های DNA پس از 72 ساعت تیمار، حاصل شد. بررسی اثرات القاءکنندگی آسیب HFF برای سلول های نرمال 3 به میزان 73 درصد شود. در نتیجه شیمگین دارای اثرات D 28 شیمگین می تواند باعث آسیب ml/g نشان داد که غلظت CF سمیت سلولی قوی تری بر روی سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های نرمال می باشد. بررسی مکانیسم عملکرد شیمگین در سلول های سلول های مذکور می باشد. بنابراین می توان شیمگین را به عنوان یک DNA نیز حاکی از آسیب comet assay سرطانی با استفاده از روش در آن ها در نظر گرفت. DNA ترکیب طبیعی ضد سرطانی مناسب جهت افزایش مرگ و میر سلول های سرطانی از طریق القای آسیب

کلمات کلیدی

, ضد سرطان , comet assay , MTT assay , MCF7
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019668,
author = {رونقی, فاطمه and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and مهرداد ایرانشاهی},
title = {مطالعه اثرات ضد سرطانی مونوترپن شیمگین بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ضد سرطان ، comet assay ، MTT assay ، MCF7},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات ضد سرطانی مونوترپن شیمگین بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro
%A رونقی, فاطمه
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A مهرداد ایرانشاهی
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]