شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین )

نویسندگان: وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , فاطمه بهنام رسولی , سمانه ملازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان متعلق به جنس رازیانه از غنی ترکیبات زیست فعال گوناگون مانند مشتقات ترپنی و کومارینی شناخته شده اند، به فراوانی در طب سنتی ایران مورد استفاده قرار می اعمال می نماید. DNA گیرند. سیس پلاتین که به عنوان یک داروی موثر در درمان سرطان به کار می رود، اثرات خود را از طریق برهمکنش با بر سمیت سلولی داروی سیس پلاتین بر روی Ferula badrakema هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات ترکیبات کومارینی مستخرج از گیاه از رشته کوه های هزارمسجد جمع آوری و عصاره badrakema .F می باشد. روش ها: میوه های گیاه (TCC) سلول های کارسینومای مثانه ،mogoltacin دی کلرومتان آنها تهیه شد. بکارگیری کروماتوگرافی منجر به استخراج پنج ترکیب سس کوئی ترپن کومارینی از جمله روشی کارامد جهت comet assay یک و دو بعدی تعیین گردید. تکنیک NMR شد و ساختار شیمیایی آن ها با کمک feselol و conferone دناتوره سلول های منفرد در میدان الکتریکی می باشد. به منظور بررسی آسیب DNA است که اساس آن جابجایی DNA کمی سازی آسیب تیمار نشده، سلول های تیمار شده با غلظت TCC حاصل از سیس لاتین، پنج گروه به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند: سلول های DNA 1 ml/μg+ conferone 32 ماده ml/μg 1 داروی سیس پلاتین، سلول های تیمار شده با غلظت ml/μg+mogoltacin 32 ماده ml/μg 1 داروی سیس پلاتین و سلول های تیمار شده با ml/μg+feselol 32 ماده ml/μg داروی سیس پلاتین، سلول های تیمار شده با غلظت نشان داد که comet assay 1 داروی سیس پلاتین (به عنوان گروه کنترل). بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از ml/μg + DMSO %6.1 به DNA با داروی سیس پلاتین به ترتیب موجب افزایش آسیب feselol و conferon ،mogoltacin 32 ترکیبات ml/μg ترکیب غلظت 41 و % 31 می گردد. مطالعات بیشتری به منظور بررسی بر هم کنش این ترکیبات با پمپ های خارج کننده دارو از سلول، که % ، مقدار % 44 احتمالاً به افزایش سمیت سلولی داروی سیس پلاتین منجر می گردد، ضروری است.

کلمات کلیدی

, DNA سیس پلاتین, آسیب , feselol , conferone , mogoltacin
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019669,
author = {نشاطی, وجیهه and مقدم متین, مریم and مهرداد ایرانشاهی and بهنام رسولی, فاطمه and ملازاده, سمانه},
title = {مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {DNA سیس پلاتین،آسیب ، feselol ، conferone ، mogoltacin},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین
%A نشاطی, وجیهه
%A مقدم متین, مریم
%A مهرداد ایرانشاهی
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A ملازاده, سمانه
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]