علوم محیطی, دوره (7), شماره (4), سال (2010-9) , صفحات (181-192)

عنوان : ( تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم )

نویسندگان: علیرضا آستارائی , فرشته الماسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدار شیرابه تولیدی در فرایند تبدیل زباله های شهری به کمپوست، به دلیل بالا بودن مقدار رطوبت آنها شیرابه زیادی تولید می شود. بنابراین اگر زباله های شهری به روش های مناسب جمع آوری و مصرف نگردد، می تواند مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد نماید. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزائ عملکرد گیاه گندم با چهار تیمار آبیاری با نسبت های مختلف شیرابه به آب (T0 = آب معمولی، T20 = 20 ، T40= 40 و T60= 60 درصد حجمی شیرابه با آب) به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه بر گیاه گندم انجام شد. نتایج بدست آمده بیانگر اثرات معنی دار نسبت های مختلف شیرابه به آب بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم است. تعداد دانه در سنبله، ارتفاع گیاه، وزن دانه در سنبله، عملکرد کاه و کلش و دانه در تیمار T20 نسبت به شاهد بترتیب 5/43، 8/13، 2/58، 3/46 و 1/57 درصدافزایش معنی داری داشت (05/0≥ p). طول سنبله و وزن هزار دانه در تیمار ) T20نسبت شیرابه به آب 80/20) در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد. افزایش غلظت شیرابه به بیش از 20 درصد حجمی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم را نسبت به شاهد کاهش داد که احتمالا به دلیل افزایش شوری خاک و اثرات منفی آن بر این پارامترها می باشد.

کلمات کلیدی

, شیرابه زباله شهری, خاک, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019677,
author = {آستارائی, علیرضا and الماسیان, فرشته},
title = {تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم},
journal = {علوم محیطی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {4},
month = {September},
issn = {1735-1324},
pages = {181--192},
numpages = {11},
keywords = {شیرابه زباله شهری، خاک، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم
%A آستارائی, علیرضا
%A الماسیان, فرشته
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2010

[Download]