اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( برهمکنش ماده اصلاحی فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل )

نویسندگان: ندا برادریان , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی برهمکنش فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل، تیمار های آزمایشی شامل سه سطح کادمیم (صفر، 5 و10 میلی گرم بر کیلو گرم) و سه سطح فسفر (صفر،150و300 میلی گرم بر کیلو گرم ) بودند که به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد . خصوصیات رشدی شامل ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در گیاه، تعداد شاخه جانبی، میران کلروفیل، طول ریشه، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه بودند. نتایج نشان دادند که با افزایش مقدار کادمیم، ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در گیاه، تعداد شاخه جانبی، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه کاهش یافتند. با افزایش مقدلر فسفر، تعداد غلاف در گیاه، تعداد شاخه جانبی، میزان کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی افزایش یافتند. کاربرد فسفر در خاک حاوی کادمیم عملکرد گیاه را افزایش داد . نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فسفر به عنوان یک اصلاح کننده ی خاک آلوده به کادمیم عمل کرده و موجب کاهش فراهمی کادمیم در خاک شده که نهایتا عملکرد گیاه را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, فسفر, کادمیوم, خردل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019684,
author = {برادریان, ندا and آستارائی, علیرضا},
title = {برهمکنش ماده اصلاحی فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فسفر، کادمیوم، خردل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برهمکنش ماده اصلاحی فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل
%A برادریان, ندا
%A آستارائی, علیرضا
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]