اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( اثر دما بر فراهمی کادمیوم خاک )

نویسندگان: فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات دمایی می‌‌‌‌ تواند به طور قابل توجهی ماهیت سیستم جذب عناصر توسط گیاه را تغییر داده و فراهمی کادمیوم خاک را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی دو سطح دمایی بر فراهمی کادمیوم خاک می باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح کادمیوم (صفر، 15،30 میلی گرم بر کیلوگرم) با استفاده از نمک نیترات کادمیوم به خاک اضافه شده و کلیه نمونه های خاک آلوده به کادمیوم در انکوباتور در دو دمای 20 و 40 درجه سانتی گراد به مدت دو هفته قرار داده شدند. نتایج نشان داد که مقدار کادمیوم قابل دسترس خاک موجب فراهمی بیشتر کادمیوم در خاک شده و دمای 40 نسبت به 20 درجه سانتی گراد موجب کاهش فراهمی کادمیوم درخاک می شود.

کلمات کلیدی

, کادمیوم , دما, ‌ خاک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019685,
author = {یوسفی هزاری, فاطمه and آستارائی, علیرضا},
title = {اثر دما بر فراهمی کادمیوم خاک},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کادمیوم ، دما،‌ خاک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دما بر فراهمی کادمیوم خاک
%A یوسفی هزاری, فاطمه
%A آستارائی, علیرضا
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]