اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( تاثیر نوع و مقادیر نمک بر کادمیوم قابل دسترس خاک )

نویسندگان: فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات زیان بار کادمیوم در مناطق شور ودر حضور کاتیمن های غالب کلسیم و سدیم در شرایط آزمایشگاهی می باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار های آزمایشی شامل سه سطح کادمیم (صفر، 15 و30 میلی گرم بر کیلو گرم) و نمک های کلرید سدیم وکلسیم با سه سطح صفر، 25 و 50 میلی مول برلیتر بود که به مدت 2 هفته در انکوباتور با دمای 20 درجه سانتی گراد قرارداده شد. نتایج نشان داد که افزایش مقدار نمک با فراهمی کادمیوم همبستگی مثبت دارد ونمک کلرید سدیم درمقایسه با کلرید کلسیم فراهمی کادمیوم در خاک را بطور معنی داری افزایش داد.

کلمات کلیدی

, کادمیوم, شوری, خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019686,
author = {یوسفی هزاری, فاطمه and آستارائی, علیرضا},
title = {تاثیر نوع و مقادیر نمک بر کادمیوم قابل دسترس خاک},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کادمیوم،شوری،خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع و مقادیر نمک بر کادمیوم قابل دسترس خاک
%A یوسفی هزاری, فاطمه
%A آستارائی, علیرضا
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]