اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ترکیب شیمیایی گندم )

نویسندگان: طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر باقیمانده کودهای آلی، عناصر بر و روی بر ترکیب شیمیایی گندم، پس از برداشت ارزن، در یک طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با سه تکرار در شرایط گلخانه بررسی شد. تیمارهای آزمایشی در کشت قبلی شامل کودهای آلی (کمپوست زباله شهری و کود گاوی) هر کدام معادل 25 تن در هکتار، عنصر روی در دو سطح صفر و 50 کیلوگرم در هکتار و عنصر بر در دو سطح صفر و 10 کیلوگرم در هکتار بوده که پس از برداشت ارزن، اثرات باقی مانده کودها در خاک بر گیاه ترکیب شیمیایی گندم بررسی شد. نتایج آزمایش نشان داد باقیمانده کاربرد کودهای گاوی و کمپوست زباله شهری باعث افزایش معنی دار مقدار های عناصر آهن و روی در گیاه شد. در حالی که مقدار عنصر بر شاخساره گندم با مصرف روی کاهش قابل توجهی داشت. باقیمانده 10 کیلوگرم عنصر بر در هکتار مقدار های آهن را معادل 2 درصد، مس را 4/1 درصد و بر را 6/65 درصد در گندم افزایش داده، ولی در مقدار روی تاثیر معنی داری نداشت. صرف نظر از فراهمی عناصر بر و روی، اثرات باقیمانده کاربرد کودهای آلی منجر به افزایش معنی دار مقدار عناصر آهن، روی، مس و بر در گیاه گردید. برهمکنش کودهای آلی و عناصر بر و روی بر مقدار عناصر روی، آهن، بر و مس در گیاه نیز معنی دار شد. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که باقیمانده کودهای آلی، عناصر روی و بر از کشت قبلی می تواند برای گیاه بعدی به طور موثری در حاصلخیزی خاک و کیفیت گیاه تاثیر داشته باشد.

کلمات کلیدی

, کود گاوی, کمپوست زباله شهری, عناصر کم مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019687,
author = {نژادحسینی, طیبه and آستارائی, علیرضا},
title = {مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ترکیب شیمیایی گندم},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کود گاوی، کمپوست زباله شهری، عناصر کم مصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ترکیب شیمیایی گندم
%A نژادحسینی, طیبه
%A آستارائی, علیرضا
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]