افق دانش, دوره (11), شماره (2), سال (2005-9) , صفحات (5-11)

عنوان : ( بررسی اثرات میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی متناوب بر حملات تشنچی فراخوانده با پنتیلن تترازول در رت )

نویسندگان: محمد کیانی , علی مقیمی , مریم مقیمیان , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بر اساس نتایج برخی از مطالعات..

کلمات کلیدی

, میدان مغناطیسی, تشنج, پنتیلن تترازول, رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019718,
author = {کیانی, محمد and مقیمی, علی and مریم مقیمیان and فریدونی, مسعود},
title = {بررسی اثرات میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی متناوب بر حملات تشنچی فراخوانده با پنتیلن تترازول در رت},
journal = {افق دانش},
year = {2005},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-1855},
pages = {5--11},
numpages = {6},
keywords = {میدان مغناطیسی، تشنج، پنتیلن تترازول، رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی متناوب بر حملات تشنچی فراخوانده با پنتیلن تترازول در رت
%A کیانی, محمد
%A مقیمی, علی
%A مریم مقیمیان
%A فریدونی, مسعود
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2005

[Download]