اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2010-03-10

عنوان : ( مقایسه اثر اکسیدهای آهن معمولی و نانو ضایِعاتی بر جذب و تجمع آهن در گیاه گندم در یک خاک آهکی )

نویسندگان: سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , احمد منشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاک های آهکی حدود 25 تا 45 درصد زمین های کشاورزی جهان را تشکیل داده که عموما در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک که بیش از 3/1 خاک های ایران را شامل می شوند، قرار دارند. کمبود عناصر کم مصرف خصوصا اهن در بعضی از گیاهان بدلیل غیر قابل جذب بودن آنها در خاک های آهکی از مشکلات اصلی تولید محصولات کشاورزی بوده که کاهش این عناصر بر خصوصیات گیاه وعملکرد آنها اثرات عمده ای دارند. این تحقیق با هدف مقایسه مقدار جذب وتجمع آهن در گندم با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو حاصل از ضایعات فولاد مبارکه اصفهان در خاک انجام شد. آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای اصلی شامل پودر اکسید آهن معمولی ( 06/0 -02/0 میلی متر) و نانو (250-25 نانومتر) و فاکتورهای فرعی شامل پنج سطح هر دو نوع اکسید آهن ((0، 05/0، 1/0 ، 5/0 و 1 درصد) بودند. نتایج نشان داد که مقدار جذب و غلظت آهن درگیاه با کاربرد نانو اکسید آهن در مقایسه با اکسید آهن معمولی افزایش معنی داری داشت. همچنین متناسب با افزایش هر دو نوع پودر اکسیدهای آهن مصرفی مقدار جذب و غلظت آهن گیاه نیز افزایش داشت.

کلمات کلیدی

, اکسیدهای آهن معمولی و نانو, جذب و تجمع آهن, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019724,
author = {مظاهری نیا, سیما and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and احمد منشی},
title = {مقایسه اثر اکسیدهای آهن معمولی و نانو ضایِعاتی بر جذب و تجمع آهن در گیاه گندم در یک خاک آهکی},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اکسیدهای آهن معمولی و نانو، جذب و تجمع آهن، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثر اکسیدهای آهن معمولی و نانو ضایِعاتی بر جذب و تجمع آهن در گیاه گندم در یک خاک آهکی
%A مظاهری نیا, سیما
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A احمد منشی
%J اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
%D 2010

[Download]