هشتمین کنفرانس آمار ایران , 2006-08-22

عنوان : ( بازه اطمینان برای طول عمر واحدهای سانسور شده در روش سانسور راست پیشرونده نوع 2 )

نویسندگان: سیمیندخت براتپورباجگیران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آزمایشات مربوط به تعیین طول عمر واحدهای مورد بررسی، ممکن است طول عمر تمام واحدهای مورد بررسی دشوار یا غیر عملی باشد. در عمل نیز ممکن است با نمونه هایی برخورد کنیم که به روش سانسور راست پیشرونده نوع II (Progressive Type II right censoring) به دست آمده اند. در این روش، در طول آزمایش، در چند مرحله تعدادی از واحدهای مورد بررسی به تصادف کنار گذاشته شده و مورد آزمایش تعیین طول عمر قرار نمی گیرند. در این مقاله با فرض آن که طول عمر واحدها دارای توزیع نمایی با پارامتر مقیاس تتا است، به تعیین بازه اطمینان برای طول عمر واحدهای مشاهده نشده در روش سانسور راست پیش رونده نوع II ، می پردازیم. ابتدا به کمک روش ماکزیمم درستنمایی، پارمتر تتا و طول عمر واحدهای سانسور شده را برآورد می کنیم. سپس یک کمیت محوری معرفی کرده و به کمک آن بازه های اطمینان یک طرفه و دو طرفه برای طول عمر واحدها سانسور شده می یابیم.

کلمات کلیدی

, بر آورد ماکزیمم درستنمایی, سانسور پیشرونده, توزیع نمایی, بازه اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019734,
author = {براتپورباجگیران, سیمیندخت},
title = {بازه اطمینان برای طول عمر واحدهای سانسور شده در روش سانسور راست پیشرونده نوع 2},
booktitle = {هشتمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2006},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بر آورد ماکزیمم درستنمایی، سانسور پیشرونده، توزیع نمایی، بازه اطمینان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازه اطمینان برای طول عمر واحدهای سانسور شده در روش سانسور راست پیشرونده نوع 2
%A براتپورباجگیران, سیمیندخت
%J هشتمین کنفرانس آمار ایران
%D 2006

[Download]