تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (35-45)

عنوان : ( تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی )

نویسندگان: علی گنجعلی , محمد کافی , مژگان ثابت تیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب قابل دسترس، عامل اصلی محدود کننده رشد و تولید محصول درمناطق خشک می باشد. نتایج بررسیها مؤید این است که خصوصیات ریشه و اندام هوایی، نقش مؤثری در تحمل به خشکی ژنوتی پهای نخود دارند. در این راستا به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه نخود، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که وزن خشک تجمعی و سرعت رشد محصول در تیمار فراهمی رطوبت (شاهد) به دلیل تداوم رشد رویشی و تولید ماده خشک، نسبت به تنش خشکی با تأخیر به حداکثر خود رسید. در مراحل گل دهی و تشکیل غلاف ها ، تنش خشکی باعث افزایش معنیداری در نسبت ریشه به اندام هوایی شد در شرایط تنش خشکی، سطح برگ در طول دوره تنش به صورت معنیداری کمتر از شرایط فراهمی رطوبت بود . در این .(P≤0/01) عمدتاً به کاهش سطح برگ در تیمار تنش خشکی مربوط CGR آزمایش، تفاوت های مشاهده شده در مقدار تجمع ماده خشک و در شرایط تنش خشکی، بدون تغییر باقی ماند. بنابراین در فرایند انتخاب برای بهبود تحمل به خشکی NAR می شود، زیرا میزان گیاه، وجود تعادل مناسب بین کاهش سطح برگ یک رقم به منظور کاهش تبخیر و تعرق و وجود سطح برگ کافی برای فتوسنتز ضروری است.

کلمات کلیدی

, خشکی, سرعت رشد محصول, فتوسنتز خالص و ریشه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019741,
author = {گنجعلی, علی and کافی, محمد and ثابت تیموری, مژگان},
title = {تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-7604},
pages = {35--45},
numpages = {10},
keywords = {خشکی، سرعت رشد محصول، فتوسنتز خالص و ریشه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی
%A گنجعلی, علی
%A کافی, محمد
%A ثابت تیموری, مژگان
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2010

[Download]