اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (259-267)

عنوان : ( تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت )

نویسندگان: مسعود همایونی فر , فاطمه رستگاری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی با کاربرد مدل بهینه سازی دو مرحله ای نادقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نهایی با مدل برنامه ریزی فازی بازه ای مقایسه شد. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان تهران و برای سال های 70 تا 88 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با کاربرد برنامه ریزی فازی بازه ای در بهترین حالت ( یعنی رخ دادن سطح جریان زیاد) به میزان 63 درصد، 49 درصد، و 33 درصد از آب مورد نیاز محصولات جو، صیفی جات ، سبزیجات و ذرت علوفه ای تامین می شود. اما میزان تخصیص نهایی آب محصول گندم به طور دقیق مشخص نیست. همچنین با کاربرد مدل بهینه سازی دو مرحله ای نادقیق در حالتی که تقاضای آب به پایین ترین مقدار خود برسد مدیر سیستم محافظه کارانه عمل می کند و حد پایین تقاضای آب هدف را به مصرف کنندگان وعده می دهد. این مساله موجب می شود کمبود آب نسبت به حالت بهینه کاهش یابد. اما وقتی تقاضای آب هدف به بالاترین حد خود می رسد مدیر به صورت خوش بینانه آب را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. در این حالت متغیر کمبود آب نسبت به حالت بهینه افزایش می یابد. همچنین مقایسه دو مدل نشان داد که مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای فازی نادقیق به طور همزمان سود و قطعیت سیستم را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی نادقیق, برنامه ریزی فازی, تخصیص آب, سد لتیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019742,
author = {همایونی فر, مسعود and فاطمه رستگاری پور},
title = {تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4722},
pages = {259--267},
numpages = {8},
keywords = {برنامه ریزی نادقیق، برنامه ریزی فازی، تخصیص آب، سد لتیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت
%A همایونی فر, مسعود
%A فاطمه رستگاری پور
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2010

[Download]