اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (36), شماره (9), سال (2001-4) , صفحات (23-44)

عنوان : ( آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایران )

نویسندگان: مرتضی قره باغیان , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلاف میان دو بنگاه کشاورزی در تولید واقعی و تولید بالقوه. در تفاوت ظرفیت استفاده از دانش فنی نوین نهفته است. بر این اساس در مقاله حاضر اثر تغیراتت فنی و نهادی، به عنوان عناصری از دانش فنی، روی رشد تولید کشاورزی بررسی شده است. تغییر فنی موجب تغییر در چگونگی فوریت و فرصت های ممکن برای خانوارهای روستایی می شود. آثار تغیر فنی در خانوارهای روستایی متفاوت است و حتی امکان دارد باعث تحلیل رفتن اساس بقای زندگی تولید کننده کشاورزی شود. با استفاده از رویکرد تجربی مرز تصادفی فن ، آثار ناشی از افزایش نهاده های فیزیکی و تغییرات فنی و نهادی روی رشد تولید کشاورزی محاسبه شده است. متوسط رشد سالانه تولید کشاورزی در ایران طی دوره 1338-76 برابر 4 درصد بوده است که نزدیک به 80 درصد آن به رشد عوامل فیزیکی و 20 درصد دیگر به رشد تغییرات فنی مربوط می شود که می تواند روی مالکیت عوامل و چگونگی بقای فعالیت های کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن تاثیر گذارد. این نتایج در مقایسه با چین (60 به 40) نشان می دهد که برای بالا بردن تولید قاعدتا سهم دانش فنی باید در کشاورزی افزایش یابد، چرا که افزایش بهره وری، وابسته به آن است.

کلمات کلیدی

, رشد کشاورزی, تغییر فنی, تغییر نهادی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019748,
author = {مرتضی قره باغیان and همایونی فر, مسعود},
title = {آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2001},
volume = {36},
number = {9},
month = {April},
issn = {1022-4211},
pages = {23--44},
numpages = {21},
keywords = {رشد کشاورزی، تغییر فنی، تغییر نهادی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایران
%A مرتضی قره باغیان
%A همایونی فر, مسعود
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2001

[Download]