علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (50), سال (2010-3) , صفحات (119-131)

عنوان : ( ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری )

نویسندگان: مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری، نقش مهمی در کاهش تولید محصولات زراعی دارد. در اکثر گیاهان، آنیو نهای کلر و سولفات آب و خاک عامل اصلی کاهش رشد و عملکرد هستند. برای ارزیابی شاخ ص های تحمل و حساسیت به کلر و سولفات آب آبیاری و هم چنین تأثیر نیتروژن بر عملکرد گیاه جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه انجام شد. شاخص های کمی مقاومت به تنش مانند : میانگین تولید، شاخص تحمل، میانگین هندسی، شاخص حساسیت به تنش، نسبت کاهش عملکرد و شاخص تحمل به تنش براساس عملکرد گیاه در شرایط بدون تنش و تنش، محاسبه شد. هم بستگی شاخص تحمل به تنش با عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش گیاه بیشتر از سایر شاخص ها بود . بررسی مقادیر استاندارد شده بتا در معادلات عملکرد دانه و کاه و کلش گیاه با شاخص تحمل به تنش نشان داد که تاثیر کلر نسبت به سولفات بر کاهش تحمل گیاه به تنش شوری بییشتر بود. همچنین نسبت های آنیونی 3:1 و 2:1 کلر به سولفات در عملکرد دانه و 2:1 و1:1 کلر به سولفات در کاه وکلش گیاه با بیشترین مقاومت نسبت به تنش شوری را در مقایسه با شرایط مطلوب ایجاد نمودند که مطالعه نمودار پراکنش نیز آن را تایید نمود.

کلمات کلیدی

, جو, نسبتهای آنیونی کلر به سولفات, تنش شوری, شاخصهای تحمل به تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019755,
author = {مهرنوش اسکندری تربقان and آستارائی, علیرضا and مسعود اسکندری تربقان and گنجعلی, علی},
title = {ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2010},
volume = {13},
number = {50},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {119--131},
numpages = {12},
keywords = {جو، نسبتهای آنیونی کلر به سولفات، تنش شوری، شاخصهای تحمل به تنش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری
%A مهرنوش اسکندری تربقان
%A آستارائی, علیرضا
%A مسعود اسکندری تربقان
%A گنجعلی, علی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2010

[Download]