آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2010-12) , صفحات (955-965)

عنوان : ( تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم )

نویسندگان: جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از روشهای اندازه گیری در محل هدایت الکتریکی خاک، می توان به روش تماس مستقیم الکترود ها با خاک (روش ونر) اشاره کرد . روش تماس مستقیم، هدایت الکتریکی ظاهری خاک را به عواملی نظیر رطوبت، درصد رس و فشردگی خاک مرتبط می داند. این تحقیق اثر شکل الکترود میله ای و صفحه ای و نوع جریان الکتریکی (مستقیم و متناوب) را در دقت اندازه گیری هدایت ا لکتریکی، جهت طراحی دستگاه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک، مورد بررسی قرار داده است . بدین منظور یک نمونه اولیه از دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی به روش تماس مستقیم ساخته شد . دستگاه به کمک یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه متغیر اصلی میزا ن شوری خاک) پنج سطح) نوع الکترود )دو سطح) و جریان الکتریکی (دو سطح )ارزیابی شد . این آزمایش در خاک چهار منطقه مختلف اطراف شهر مشهد با میزان شوری و درصد رس متفاوت تکرار گردید . نتایج با مقادیر EC الکتریکی اندازه گیری شده به روش عصاره یک به یک توسط نرم افزار SPSS17مقایسه و تحلیل شد و تاثیر معنی دار نوع الکترود و جریان مشاهده گردید . ضریب همبستگی تغییرات هدایت الکتریکی اندازه گیری شده به روش تماس مستقیم با هدایت الکتریکی آزمایشگاهی در تیمار های مختلف و خاک های مختلف بین 94/0 تا 99/0 بدست آمد . بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از الکترود صفحه ای و جریان متناوب به منظور طراحی دستگاه تهیه نقشه هدایت الکتریکی مزرعه توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, هدایت الکتریکی, روش تماس مستقیم(ونر), الکترود صفحه ای, الکترود میله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019761,
author = {برادران مطیع, جلال and اق خانی, محمدحسین and عباسپور فرد, محمدحسین and لکزیان, امیر},
title = {تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {955--965},
numpages = {10},
keywords = {هدایت الکتریکی، روش تماس مستقیم(ونر)، الکترود صفحه ای، الکترود میله ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم
%A برادران مطیع, جلال
%A اق خانی, محمدحسین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A لکزیان, امیر
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]