زیست شناسی ایران, دوره (23), شماره (5), سال (2011-2) , صفحات (707-717)

عنوان : ( بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو )

نویسندگان: معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه دارویی نوروزک از تیره نعناع و بومی استان خراسان می باشد.

کلمات کلیدی

, Salvia leriifolia, ضد باکتری, ریشه رشد و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019762,
author = {مدرس, معصومه and ابریشم چی, پروانه},
title = {بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2011},
volume = {23},
number = {5},
month = {February},
issn = {2008-9406},
pages = {707--717},
numpages = {10},
keywords = {Salvia leriifolia-ضد باکتری-ریشه رشد و نمو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو
%A مدرس, معصومه
%A ابریشم چی, پروانه
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2011

[Download]