آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2010-12) , صفحات (1027-1035)

عنوان : ( بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگیهای فیزیکی کیفیت خاک )

نویسندگان: حجت امامی , امیر لکزیان , مهدی مهاجرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعاریف مختلفی برای کیفیت خاک ارائه شده است و ویژگی های مختلف خاک به عنوان شاخص های کیفیت خاک توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه بین شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف آن) شاخص (S با پارامترهای فیزیکی خاک اندک است این تحقیق بمنظور برررسی رابطه بین شاخص S و سایر شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک انجام شد. بدین منظور 35، نمونه خاک جمع آوری و بعضی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آنها اندازه گیری شد. همچنین مقادیر رطوبت آنها در مکش های 0، 5/1، 5/2، 5/5، 10، 20، 30، 50، 100، 200، و 500 Kpa اندازه گیری شد و با استفاده از نرم افزار RETC پار امترهای معادله و ان گن اختن ( 1980 ) تعیین و شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف تعیین و به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک (S) در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS رابطه بین این شاخص و ویژگی های فیزیکی خاک تعیین شد. با توجه به مقدار شاخص S و مقاومت فروروی (PR) کیفیت فیزیکی خاک های مورد مطالعه مناسب است. همچنین همبستگی معنی داری بین شاخص S با میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (MWD) درصد رس، نسبت جذب سدیم (SAR) درصد ماده آلی، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک، محدوده حداقل دامنه آب(LLWR) آب قابل استفاده گیاه (AWC) مقاومت فروروی(PR) خاک وجود داشت. علاوه براین همبستگی بین شاخص S آب با جرم مخصوص ظاهری و درصد کربنات کلسیم معادل نیز در سطح آماری 5 درصد معنی دار بود در بین پارامترهای مورد بررسی، همبستگی بین شاخص S با درصد رس ، جرم مخصوص ظاهری، قابلیت هدای ت الکتریکی اشباع خاک و مقاومت فروری منفی بود و رابطه شاخص S با سایر پارامترها مستقیم بود

کلمات کلیدی

, کیفیت خاک, شیب منحنی رطوبتی, مقاومت فروروی, محدوده حداقل دامنه آب, آب قابل استفاده گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019763,
author = {امامی, حجت and لکزیان, امیر and مهاجرپور, مهدی},
title = {بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگیهای فیزیکی کیفیت خاک},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1027--1035},
numpages = {8},
keywords = {کیفیت خاک، شیب منحنی رطوبتی، مقاومت فروروی، محدوده حداقل دامنه آب، آب قابل استفاده گیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگیهای فیزیکی کیفیت خاک
%A امامی, حجت
%A لکزیان, امیر
%A مهاجرپور, مهدی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]