کنفرانس فیزیک ایران1389 , 2010-09-11

عنوان : ( مقایسه خواص ساختاری و الکتریکی ترمیستور NTCساخته شده از نانو پودر و روش مخلوط اکسیدها )

نویسندگان: بشرا قنبری شوهانی , نسرین آزاد , محمد حسینی , احمد کمپانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ترمیستورهای NTC با ترکیب (x=0.4, 0.8, 1.2, 1.6) NiMn2-xCoxO4 به دو روش مخلوط اکسیدها و ژل سوزی سنتز شدند. ساختار و اندازه پودرهای حاصل توسط و مشخصه یابی و اندازه گیری شدند. خواص الکتریکی و پارامترهای ترمیستورهای تهیه شده از مواد نانو پودر و سنتی مقایسه شدند.خواص الکتریکی این ترمیستورها قویا به اندازه بلورک ها وابسته است. نتایج نشان می دهد که در شرایط رژیم دمایی یکسان نمونه های ساخته شده به روش نانو پودر دارای ابعاد بلوری کوچکترند. در نتیجه نانو پودرهای سنتز شده در مقایسه با نمونه های تهیه شده با روش سنتی دارای پارامترهای الکتریکی کوچکتری هستند.

کلمات کلیدی

, ضریب دمایی مقاومت , نانوپودر, ثابت ماده , NTC , ترمیستور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019769,
author = {قنبری شوهانی, بشرا and آزاد, نسرین and حسینی, محمد and کمپانی, احمد},
title = {مقایسه خواص ساختاری و الکتریکی ترمیستور NTCساخته شده از نانو پودر و روش مخلوط اکسیدها},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران1389},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ضریب دمایی مقاومت ، نانوپودر، ثابت ماده ، NTC ، ترمیستور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه خواص ساختاری و الکتریکی ترمیستور NTCساخته شده از نانو پودر و روش مخلوط اکسیدها
%A قنبری شوهانی, بشرا
%A آزاد, نسرین
%A حسینی, محمد
%A کمپانی, احمد
%J کنفرانس فیزیک ایران1389
%D 2010

[Download]