علوم و صنایع کشاورزی, دوره (24), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (285-293)

عنوان : ( شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP )

نویسندگان: پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جدایه های بدست آمده از ریشه و طوقه چغندرقند با علایم بیماری پوسیدگی خشک که از نواحی مختلف تولید چغندرقند در استان خراسان رضوی در سالهای 1386 و 1387 جمع آوری شده بودند ، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند . تشخیص و تمایز این جدایه ها به روش های معمول مورفولوژیکی و همچنین با استفاده از روشهای مولکولی و کاربرد آغازگر های اختصاصی برای هر گونه انجام گرفت . نتایج نشان داد که از36 جدایه مورد بررسی، 31 جدایه متعلق به گونه R. solani و 5 جدایه مربوط به گونه R. cerealis بودند. در آنالیزPCR-RFLP مربوط به ناحیه ژنومیrDNA-ITS از 31 جدایه،(AG از گروه آناستوموزی یک ( 1 IC جدایه های مربوط به زیر گروه ،R. solani در گروه تاکسونومیکی AG1-1C و 2 جدایه متعلق به زیر گر وه ،AG2-2 IV 12 جدایه در زیر گروه ،AG2-2 IIIB 17 جدایه متعلق به زیرگروه ،R. solani جدایه در مقایسه با AG2-2 IV و AG2-2 IIIB نشان داد که جدایه های FD شناسایی شد. آزمایشات بیماریزایی بر روی چغندر قند کولتیوار 0432 R. cerealis از بیماریزایی بیشتری بر روی ریشه و طوقه گیاهان چغندرقند برخوردار می باشند . در حالیکه جدایه های R. cerealis و AG1-1Cدارای بیشترین بیماریزایی بر روی گیاهچه ها بودند . این اولین گزارش شناسایی و بررسی بیماریزایی زیر گروه های مختلف مربوط به گروه های جدا شده از چغندرقند در ایران می باشد. R. cerealis و همچنین گونه دو هسته ای ، R. solani از قارچ AG2- و 2 AG آناستوموز ی جدا شده از R. cerealis و همچنین گونه دو هسته ای ، R. solani ازچغندرقند در ایران می باشد.

کلمات کلیدی

, پوسیدگی ریشه و طوقه, چغندرقند, گروه های تاکسونومیکی ...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019794,
author = {طاهری, پریسا and فلاحتی رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز and روحانی, حمید and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {3},
month = {November},
issn = {1029-4791},
pages = {285--293},
numpages = {8},
keywords = {پوسیدگی ریشه و طوقه، چغندرقند، گروه های تاکسونومیکی ...},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP
%A طاهری, پریسا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%A روحانی, حمید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2010

[Download]