مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (69-87)

عنوان : ( بررسی و تحلیل شخصیت درنمایشنامه های منظوم تی. اس. ا لیوت )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تی. اس. الیوت از جمله نمایشنامه نویسان منظوم محسوب می شود که با برگزیدن زبان نظم در نمایشنامه هایش سعی در پیمودن راهی جدا از سایر نمایشنا مه نویسان داشته است. از میان آثاری که الیوت خلق کرده است، تعداد معدودی موفق بوده اند و بسیاری از منتقدین هم روش او را در نمایشنامه نویسی نمی پسندند، اما الیوت توانسته است با استفاده از زبان نظم و در برخی موارد با ترکیب زبان نظم و نثر شخصیتها ئی بیافریند که در نوع خود منحصر به فرداند. مقاله حاضر به بررسی کاملی از شخصیت در نمایشنا مه های منظوم الیوت می پردازد و انواع آنها را پس از دسته بندی ارائه می نماید. این مقاله سپس هدف الیوت را نیز از ارائه خاص این نوع شخصیت روشن می سازد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: شخصیت, نمایشنامه های منظوم, ادبیات, تی. اس. الیوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019805,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {بررسی و تحلیل شخصیت درنمایشنامه های منظوم تی. اس. ا لیوت},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2010},
volume = {42},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-2878},
pages = {69--87},
numpages = {18},
keywords = {کلیدواژه ها: شخصیت، نمایشنامه های منظوم، ادبیات، تی. اس. الیوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل شخصیت درنمایشنامه های منظوم تی. اس. ا لیوت
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2010

[Download]