علوم اجتماعی, دوره (6), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (151-180)

عنوان : ( تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی , علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کنش های جمعی دربردارنده برخی از مهم‌ترین چالش های پیش روی جامعه شناسی معاصر است از جمله همکاری، تصمیم های جمعی، پیدایش هنجارهای اجتماعی و مانند این ها. این مقاله در چهار مرحله چارچوبی برای بررسی هر کنش جمعی ارایه می کند. این مراحل عبارتند از: ویژگی های کنش جمعی (همکاری و خیر جمعی)، عوامل موثر بر شکل گیری کنش های جمعی (عوامل فردی و عوامل فرافردی)، عوامل حافظ همکاری در کنش جمعی (نظارت متمرکز و نظارت نامتمرکز) و رهیافت های کنش‌گران در حین کنش (محاسبه و تقلید). این ویژگی ها با بررسی تحقیقات انجام شده درباره کنش‌های جمعی استخراج و سازمان دهی شده اند. این چارچوب مفهومی می تواند در بررسی هر کنش جمعی به کار گرفته شود تا مزایا و کمبود ها شناسایی شوند. عناصر موجود در این دسته بندی خود با یک‌دیگر در ارتباط هستند و در تعامل با یک‌دیگر می توانند گستره متنوعی از کنش های جمعی یا ویژگی های گوناگون را به وجود آورند. بررسی مورد شراکت های اقتصادی میان مالکان همسایه برای یک‌پارچه سازی و املاک و ساخت آن ها با حضور سرمایه گذاران با استفاده از این چارچوب و داده های موجود تصویر روشنی از مشکلات پیش روی بافت به دست داده است.

کلمات کلیدی

, انگیزهای انتخابی, کنش جمعی, خیر جمعی, نظریه بازی, همکاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019816,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and بهروان, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن and یوسفی, علی},
title = {تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-1383},
pages = {151--180},
numpages = {29},
keywords = {انگیزهای انتخابی، کنش جمعی، خیر جمعی، نظریه بازی، همکاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A بهروان, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A یوسفی, علی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2009

[Download]