گیاه پزشکی, دوره (33), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (47-54)

عنوان : ( فون و تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد )

نویسندگان: مهدی مدرس اول , مریم حسن زاده اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های خانواده آنتوکوریده که به سن های گل مشهور می باشند، شکارگران ریزجثه ای هستند و از بندپایان مختلف تغذیه می کنند. در این بررسی برای نمونه برداری از وسایل مختلف نضیر سینی سفیدرنگ، تور حشره گیری و تلۀ نوری استفاده شد. نمونه برداری به صورت تصادفی و هفته ای یک بار طی فصول زراعی 1385 تا 1386 در شهرستان مشهد انجام شد. گونه های شناسایی شده به زیرخانوادۀ Anthocorinae، قبیله های Oriini و Anthocorini و جنس های Orius Wolff,1811، Anthocoris Fallen,1814 و Temnostethus Fieber,1860 تعلق دارند و در مجموع شامل Orius vicinus (Ribaut,1923)، O. niger (Wolff,1811)، O. horvathi(Reu- ter,1884)، Anthocoris nemoralis (Fabricius,1794)، A. pilosus (Jakovlev,1877)، A. gue- ntheri Pericart,2009 و Temnostethus redovinus parilis (Harvath,1891) می باشند. برای ارزیابی تنوع زیستی خانوادۀ مذکور، پس از شمارش تعداد نمونه های جمع آوری شده توسط سینی سفید رنگ، از شاخص چیرگی گونه ها شاخص های تنوع (شانون- وینر و سیمپسون) استفاده گردید و گونۀ Orius vicinus به عنوان گونۀ غالب خانوادۀ Anthocoridae در شهرستان مشهد تعیین شد.

کلمات کلیدی

, فون , تنوع زیستی , مشهد , Anthocoridae
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019818,
author = {مدرس اول, مهدی and حسن زاده اول, مریم},
title = {فون و تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد},
journal = {گیاه پزشکی},
year = {2010},
volume = {33},
number = {1},
month = {September},
issn = {****-0148},
pages = {47--54},
numpages = {7},
keywords = {فون - تنوع زیستی - مشهد -Anthocoridae},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فون و تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد
%A مدرس اول, مهدی
%A حسن زاده اول, مریم
%J گیاه پزشکی
%@ ****-0148
%D 2010

[Download]