رخساره های رسوبی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-7) , صفحات (85-93)

عنوان : ( ایکنوفاسیس گلوسی فانجیتس در آخرین افق سازند آب دراز، ویژگیها و کاربردها در تفسیر محیط رسوبی )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی , امیر کریمیان طرقبه , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی دقیق رسوبات گل سفیدی انتهای سازند آبدراز (سانتونین) در برش حمام قلعه (شرق کپه داغ) منجر به شناسایی یک افق غنی از اثرفسیل دارای ساختمان Rhizocorallium jenense شد . اثرگونه (Glossifungites) متعلق به رخساره گلوسی فانجیتس (Rhizocorallium) ریزوکورالیوم شکل مستقیم کوتاه وگاه اندکی خمیده و موازی سطح لایه بندی بوده و لامینههای ریز هلالی شکل یا اسپریتها در آن غالباً به صورت برجسته هستند . Uخراشهای ناپیوسته و نیمهموازی بسیار زیادی در سطح لولههای کناری و همچنین با اندازه کوتاهتر بر روی اسپریتها وجود دارند. اثرگونه شکل مستقیم تا اندکی سینوسی وجود داشته و دارای اثرات خراش است . U با فراوانی کم و اندازه بزرگتر به صورت Rhizocorallium irregular نشان دهنده شرایط نسبتاً پر انرژی است . وجود اثرات ف راوان ریزوکورالیوم در بستر R. irregulare نسبت به اثرگونه R. jenense غالب بودن اثرگونه و اندک بودن رسوب خواران R. jenense نسبتاً سخت دلیلی بر وجود ایکنوفاسیس گلوسیفانجیتس است. حضور غالب تغذیه کنندههای معلق خوار شرایط با تمرکز بالای مواد غذایی در ستون آب را نشان میدهد. اثرات خراش احتمالا بیانگر تول ید آثار توسط جان ورانی از گروه R. irregulareسخت پوستان است که دارای ضمائمی سخت در تماس با بستر بودهاند.

کلمات کلیدی

, ایکنوفاسیس, ریزوکورالیوم, آب دراز, آهک گل سفیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019828,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین and کریمیان طرقبه, امیر and وحیدی نیا, محمد},
title = {ایکنوفاسیس گلوسی فانجیتس در آخرین افق سازند آب دراز، ویژگیها و کاربردها در تفسیر محیط رسوبی},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-787X},
pages = {85--93},
numpages = {8},
keywords = {ایکنوفاسیس، ریزوکورالیوم، آب دراز، آهک گل سفیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایکنوفاسیس گلوسی فانجیتس در آخرین افق سازند آب دراز، ویژگیها و کاربردها در تفسیر محیط رسوبی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A کریمیان طرقبه, امیر
%A وحیدی نیا, محمد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2010

[Download]