هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک , 2010-05-19

عنوان : ( تصحیحات NNLO برای باریکه های سه جتی در برهمکنش الکترون - پوزیترون )

نویسندگان: محمدابراهیم زمردیان , اکرم اعتمادی امین , علیرضا سپهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبات تصحیح NNLO برای سطح مقطع سه جتی در نابودی الکترون پوزیترون مورد مطالعه قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, سه جتی , الکترون پوزیترون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019832,
author = {زمردیان, محمدابراهیم and اکرم اعتمادی امین and سپهری, علیرضا},
title = {تصحیحات NNLO برای باریکه های سه جتی در برهمکنش الکترون - پوزیترون},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {سه جتی ، الکترون پوزیترون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تصحیحات NNLO برای باریکه های سه جتی در برهمکنش الکترون - پوزیترون
%A زمردیان, محمدابراهیم
%A اکرم اعتمادی امین
%A سپهری, علیرضا
%J هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک
%D 2010

[Download]